menu

Izbornik

FAQ

Kako mogu znati da li certificirani zrakoplov koji namjeravam kupiti može biti upisan u hrvatski registar?

Certificirani zrakoplov može biti upisan u Hrvatski registar civilnih zrakoplova ako je certificiran ili priznat od strane EASA-e. Ti zrakoplovi se obično nazivaju „EASA zrakoplovi". Popis EASA zrakoplova se može naći na internetskoj stranici EASA-e.

Tamo se nalaze odvojeni linkovi razvrstani prema certifikacijskim kodovima zrakoplova te posebno za proizvode koji jesu iz EU i on koji nisu. Da bi bio upisan sâm zrakoplov mora biti prihvatljiv za izdavanje Svjedodžbe o plovidbenosti i imati policu osiguranja izdanu prema propisima o osiguranju u Republici Hrvatskoj.


Da li trebam predati zahtjev HACZ za provjeru plovidbenosti za moj zrakoplov uvezen iz zemlje EU?

Ako za zrakoplov uvezen iz EU, već postoji važeća Potvrda o provjeri plovidbenosti (ARC - Airworthiness Review Certificate) nema potrebe za ponovno obavljanje provjere plovidbenosti. Ipak, HACZ obavlja provjeru zrakoplova da bi identificirala zrakoplov i dijelove, provjerila sukladnost s nacionalnim zahtjevima te nanošenje nacionalnih i registracijskih oznaka.


Kada mi je potrebna Potvrda o plovidbenosti za izvoz za zrakoplov uvezen u Hrvatsku?

Potvrda o plovidbenosti za izvoz (Export Certificate of Airworthiness, Export CofA) je potrebna za certificirani zrakoplov pri uvozu u Republiku Hrvatsku iz zemalja koje nisu članice EU.


Kako mogu znati da li ne-certificirani zrakoplov koji namjeravam kupiti može biti upisan u hrvatski registar?

Zrakoplovi koji mogu biti upisani u Hrvatski registar civilnih zrakoplova bez EASA certifikacije su oni koji pripadaju nekoj od kategorija zrakoplova navedenih u Dodatku II Uredbe (EC) No. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (OJ L 79, 19.3.2008).
Ti zrakoplovi se uobičajeno nazivaju „Annex II zrakoplovi“.
Popis Annex II zrakoplova koji, kako navodi EASA, nije potpun i nije ažuran može se naći na internetskoj stranici EASA-e. Tipovi zrakoplova koji pripadaju Annex-u II nisu EASA zrakoplovi i s njima se postupa prema nacionalnom zakonodavstvu.


Koji su zahtjevi za upis Annex II zrakoplova u hrvatski registar?

Annex II zrakoplov, da bi se mogao upisati u Hrvatski registar civilnih zrakoplova, mora biti prihvatljiv za izdavanje nacionalnog Dopuštenja za letenje, odnosno nacionalne Svjedodžbe o plovidbenosti i udovoljavati ostalim nacionalnim propisima.

Zahtjevi i procedure za pojedine kategorije Annex II zrakoplova propisani su Pravilnikom o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova koji nisu u nadležnosti Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) NN 40-12 te propisom na koji se on referira: Pravilnik o uvjetima i načinu uporabe ovjesne jedrilice i parajedrilice NN 58-11.


Koji su to mikrolaki zrakoplovi?

Mikrolaki zrakoplovi (MLZ) su mikrolaki avioni, mikrolaki helikopteri i padobrani s pogonom koji su definirani u kategoriji (e) navedenoj u Dodatku II Uredbe (EC) No. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (OJ L 79, 19.3.2008). Obzirom da se na temelju Pravilnika o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova koji nisu u nadležnosti Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) NN 40-12 u RH na jednaki način tretiraju i žiroplani do 560 kilograma definirani u kategoriji (f) navedenoj u Dodatku II Uredbe (EC) No. 216/2008 i oni se smatraju mikrolakim zrakoplovima (MLZ).


Da li za upis u Hrvatski registar civilnih zrakoplova mikrolaki zrakoplov mora prethodno biti uvršten u popis prihvaćenih tipova MLZ u RH?

Da bi se neki serijski proizveden mikrolaki zrakoplov upisao u RH registar civilnih zrakoplova potrebno je da prethodno bude uvršten na Popis prihvaćenih tipova mikrolakih zrakoplova (MLZ) u RH . Uvrstiti se može samo tipove/modele zrakoplova za koje se utvrdi da udovoljavaju uvjetima propisanima Pravilnikom o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova koji nisu u nadležnosti Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) NN 40-12. Amaterska gradnja mikrolakih zrakoplova obavlja se u skladu s odredbama navedenog pravilnika koje govore o amaterski građenim zrakoplovima.


Koji je postupak za uvrštavanje pojedinog tipa/modela u popis prihvaćenih tipova MLZ u RH?

Postupak se provodi prema odredbama iz DIO ŠESTI - MIKROLAKI AVIONI, MIKROLAKI HELIKOPTERI I PADOBRANI S POGONOM; Glava 4 - Prihvaćanje MLZ Pravilnika o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova koji nisu u nadležnosti Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) NN 40-12.

Ako je tip/model zrakoplova prethodno certificiran ili prihvaćen u nekoj drugoj zemlji, prema uvjetima za koje se dokaže da nisu manje zahtjevni od uvjeta iz pravilnika, on tada može biti prihvaćen prema članku 116. Stavak (2). Zahtjev za uvrštavanje tipa/modela zrakoplova na popis treba podnijeti proizvođač zrakoplova te sve pravilnikom zahtijevane dokaze mora predočiti HACZ-u.


Koji su hrvatski nacionalni zahtjevi za kontinuiranu plovidbenost?

Nacionalni zahtjevi za kontinuiranu plovidbenost objavljeni su na internetskoj stranici HACZ kao ASO (Aviation Safety Order).


Koja je razlika između Svjedodžbe o plovidbenosti (CofA) i Potvrde o provjeri plovidbenosti (ARC)?

Svjedodžba o plovidbenosti (CofA) utvrđuje sukladnost zrakoplova sa Certifikatom tipa (Type Certificate) i nacionalnim propisima, te se izdaje pri upisu zrakoplova u Hrvatski registar civilnih zrakoplova, i to bez vremenskog ograničenja.

Potvrda o provjeri plovidbenosti (ARC) se izdaje neposredno nakon pregleda za provjeru plovidbenosti, i to na rok od godinu dana. U slučaju da se zrakoplov nalazi u kontroliranom okruženju (CAMO) prethodnih godinu dana, ARC se može produžiti na osnovu pregleda dokumentacije za slijedećih godinu dana, i to maksimalno dvije uzastopne godine.


Da li organizacija za održavanje zrakoplova mora imati i koristiti primjenjive i ažurne podatke za održavanje?

Organizacija za održavanje zrakoplova i zrakoplovnih komponenti, odobrena prema Uredbi Komisije (EZ) br. 2042/2003 od 20. studenog 2003. o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (SL L 315, 28. 11. 2003), minimalno mora imati i koristiti u izvršenju održavanja, podatke za održavanje navedene u odredbi AMC 145.A.45(b).

Uz prije navedeno organizacija mora, isto tako, propisati odgovarajuću proceduru kroz svoj Priručnik („MOE“) kako bi udovoljila zahtjevu iz odredbe 145.A.45 (g).


Kakvu vrstu police osiguranja vlasnik/operator zrakoplova mora imati?

Vlasnik/operator zrakoplova dužan je posjedovati policu obveznog osiguranja, koja je sklopljena u skladu sa Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu (NN 151/05, 36/09, 75/09, 76/13) i Uredbom (EZ) br. 785/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o zahtjevima za zračne prijevoznike i operatore zrakoplova u vezi s osiguranjem (SL L 138, 30.04.2004), te njenim izmjenama Uredbom (EZ) 1137/2008 (SL L 311, 21.11.2008) i Uredbom (EU) 285/2010 (SL L 87, 07.04.2010).


Koja osiguravajuća kuća je ovlaštena za sklapanje poslova obveznog osiguranja u RH?

Ona društva koja su, sukladno Zakonu o osiguranju (NN 151/05, 87/08, 82/09, 54/13), ovlaštena od strane nadzornog tijela (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga–HANFA) za obavljanje poslova osiguranja ili društva iz drugih država članica EU ili Europskog gospodarskog prostora (EGP) čije je poslovanje u RH, sukladno istom zakonu, notificirano nadzornom tijelu u Republici Hrvatskoj (HANFA). Popis društava se može pronaći na linku: www.hanfa.hr (klik na društva za osiguranje).


Da li vlasnik zrakoplova mora izvijestiti HACZ o isteku police obveznog osiguranja?

Ne.


Da li istek valjanosti police obveznog osiguranja utječe na valjanost Potvrde o provjeri plovidbenosti zrakoplova ili Dozvole za letenje?

Ne, istek valjanosti police obveznog osiguranja ne utječe na valjanost Potvrde o provjeri plovidbenosti zrakoplova ili Dozvole za letenje, ali je vlasnik/operator zrakoplova dužan sklopiti ugovor o obveznom osiguranju tj. ishoditi novu policu obveznog osiguranja, u skladu sa čl. 4 Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (NN 151/05, 36/09, 75/09, 76/13), prije prvog slijedećeg leta zrakoplovom te obnavljati ugovor o osiguranju sve dok je zrakoplov u prometu.